Fresh Body salón cvičení v skupine


KONTAKT:

Fresh Body salón cvičení v skupine

Staré Grunty 23

841 04 Bratislava


+421 910 773 669

freshbodycvicko@gmail.com

@freshbodysaloncviceni

Rezervuj si hodinu online - odkaz, rozpis a popis hodín:

/pracuje sa na prepojení/

   Pravidlá:

  • Na skupinové cvičenia sa prihlasuje cez Rezerve systém /kapacita je obmedzená/. Vstup na hodiny postačuje 10-15 min. pred začiatkom. Počas hodiny vypnite zvonenie svojho mobilného telefónu.
  • Šatne sú k dispozícii s uzamykateľnými skrinkami. Šperky, bižutéria, náramky a pod. nepatria na hodinu, môžete tým ohroziť aj seba pri pohybe.
  • Vzájomné rešpektovanie sa medzi cvičencami je potrebné. 
  • Rešpektujte pokyny inštruktorov, vedenie aj skladbu hodiny, do hodiny inštruktorovi nezasahujte. /
  • Ak máte zdravotné problémy, menšie, väčšie, je potrebné inštruktora o tom informovať pred hodinou. Hodiny sú nastavené pre priemerne zdravého jedinca.
  • Nahrávanie a fotenie zo strany cvičenca - informujte o tom vopred inštruktora. Z našej strany nahrávanie a fotenie - dokumentáciu je možné si stiahnuť, uverejňuje sa iba na Facebook stránke salónu cvičení. Ak na zázname nechcete byť, informujte o tom vopred.
   Spracovanie osobných údajov

  1. Účelom spracúvania osobných údajov je rezervácia služieb na základe požiadavky zákazníka a tiež marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 2 písm. b) a f) GDPR, a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu /meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo/.
  2. GDPR ochrana osobných úpdajov je obsiahnutá takisto v prihlasovacom formulári Booked4us.
  3. Tieto údaje budú Prevádzkovateľom spracovávané a uchovávané počas trvania účelu spracovania.
  4. Pri správe, spracovaní, uchovávaní a evidencii osobných údajov sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len "Nariadenie").
  5. Zákazník má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania.
  6. Prevádzkovateľ zabezpečí technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb.